Niniejsza witryna przeznaczona jest do osobistego lub zawodowego użytku osób, które zgodnie z prawem mogą spożywać napoje alkoholowe.

mam 18 lat
nie mam 18 lat

Ta strona wykorzystuje pliki cookies m. in. w celach dostosowania do potrzeb użytkowników, poprawy bezpieczeństwa, statystycznych i reklamowych. Możesz zmienić ustawienia obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Korzystając z naszych stron bez zmiany tych ustawień wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies

Dowiedz się więcej na temat polityki cookies »

Przetwarzanie danych osobowych

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PROCESSING PERSONAL DATA
INFORMACJA DLA KONTRAHENTÓW, PRACOWNIKÓW I PRZEDSTAWICIELI KONTRAHENTÓW ORAZ OSÓB, KTÓRE KONTAKTUJĄ SIĘ Z HENKELL FREIXENET POLSKA SP. Z O. O. W JAKIEJKOLWIEK FORMIE (TELEFONICZNIE, ZA POŚREDNICTWEM E-MAIL, FORMULARZA KONTAKTOWEGO, LISTOWNIE) ORAZ OSÓB, Z KTÓRYMI KONTAKTUJE SIĘ HENKELL FREIXET POLSKA SP. Z O.O. (TELEFONICZNIE, ZA POŚREDNICTWEM E-MAIL, LISTOWNIE). INFORMATION FOR OUR CUSTOMERS, EMPLOYEES AND REPRESENTATIVES OF CUSTOMERS AS WELL AS FOR PEOPLE WHO WANT TO CONTACT WITH HENKELL FREIXENET POLSKA SP. ZO.O. IN ANY POSSIBLE WAY (BY PHONE, E-MAIL, CONTACT FORM, LETTER) AND ALSO FOR PEOPLE WITH WHOM HENKELL FREIXENET POLSKA SP. Z O.O. WANTS TO CONTACT (BY PHONE, E-MIAL, LETTER).
   
INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISÓW INTERNETOWYCH HENKELL FREIXENET POLSKA SP. Z O. O.  Z SIEDZIBĄ W TORUNIU. INFORMATION FOR USERS OF WEBSITES OF HENKELL FREIXENET POLSKA SP. Z O.O. WITH HEADQUARTERS IN TORUŃ.
   
INFORMACJA DLA SUBSKRYBENTÓW NEWSLETTERA. INFORMATION FOR SUBSCRIBERS OF NEWSLETTER. 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Henkell Freixenet Polska Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 48, 87-100 Toruń.  Można się z nami skontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Mazowiecka 48, 87-100 Toruń lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: ado@henkell-freixenet.pl The controller of your personal data is Henkell Freixenet Polska Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 48,
87-100 Toruń. You can contact with us in writing by traditional mail: ul. Mazowiecka 48, 87-100 Toruń or by e-mail: ado@henkell-freixenet.pl
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.  The controller is obliged to make any effort to  provide means of physical, technical and organizational protection of personal data against its accidental or intentional damage, accidental loss, change, unauthorised disclosure, using or accessing – in compliance with all legislations in force. 
W niniejszym dokumencie przedstawiamy kluczowe informacje o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych. Dokument ten ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Spółka Henkell Freixenet Polska Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których przetwarzamy dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł. The crucial information about legal basis for processing personal data, its ways of collecting and using and also about rights of the data subjects are presented in this document. The document applies to all cases in which Henkell Freixenet Polska
Sp. z o.o. is the controller of personal data and processes personal data. It refers to both cases, when we process personal data which are obtained from a person and when personal data are obtained from other sources.
   
Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych: Purposes and legal basis for processing personal data:
Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach i w oparciu o podstawy prawne:

1. Udzielanie odpowiedzi na zapytania kierowane przez Pana/Panią oraz kontaktowanie się z Panem/Panią w sprawach, z którymi zwrócił się Pan/Pani do nas korzystając m.in. z formularza kontaktowego lub wysyłając wiadomość na nasz adres e-mail. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na potrzebie udzielenia odpowiedzi.
Your personal data can be processed in the following purposes and based on legal basis:

1. Answering your questions and contacting with you because you have asked us by using contact form or sending an e-mail. The legal basis for processing data is the legitimate interest of the controller (art. 6 para. 1 letter f GDPR) that based on the need of responding.
2. Kontaktowanie się z Panem/Panią w sprawach bieżących, w tym w szczególności w zakresie wykonywania umów między nami a Panem/Panią lub podmiotem, który Pan/Pani reprezentuje, przedstawianie ofert, otrzymywanie zamówień oraz zleceń, udzielanie odpowiedzi na pytania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na potrzebie bieżącego kontaktu z naszymi kontrahentami. 2. Contacting with you on current matters particularly on agreements between our company and you or a person that represents your company, and on presenting offers, receiving orders and commissions, answering the questions.
The legal basis for processing data is our legitimate interest (art. 6 para. 1 letter f GDPR) which is based on the need of current contact with our customers.
3. Realizacja umów zawartych między nami a Panem/Panią lub podmiotem, który Pan/Pani reprezentuje, w tym przyjmowanie i realizacja zamówień, składanie zamówień, zawieranie umów, dokonywanie czynności z zakresu rachunkowości, obsługa księgowa, windykacja należności.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy z Panem/Panią (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na potrzebie prawidłowej realizacji umów z kontrahentami.
3. Realization of agreements between our company and you or a person that represents your company, including accepting and processing the orders, ordering, contracting, performing accounting activities, accounting service,
debt collection.

The legal basis for processing data is necessary for the performance of a contract or in order to take steps before the conclusion of the contract with you (art. 6 para. 1 letter b GDPR), and also our legitimate interest (art. 6 para. 1 letter f GDPR) based on the need of proper realization of agreements with customers.
4. Informowanie Pana/Pani poprzez Newsletter o planowanych wydarzeniach, konkursach oraz nowościach w naszej ofercie. Podstawą prawną jest wyrażona przez Pana/Panią osobna, dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie takich informacji środkami komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 4. Informing you through Newsletter about planned events, competitions and new in our offers. The legal basis is your willingness to agree on processing your personal data and receiving such information by electronic means in understanding of act of providing services by electronic means (art. 6 para. 1 letter a GDPR). 
5. Zapewnianie bezpieczeństwa korzystania ze stron serwisów internetowych, dopasowanie ich do potrzeb użytkowników, prowadzenie marketingu własnych usług i towarów. Podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na konieczności zadbania o bezpieczeństwo korzystania z portali internetowych i zapewnienia wygody korzystania z nich, jak również możliwości oferowania klientom własnych usług i towarów. 5. Safety assurance of using websites, matching them to the needs of users, marketing of own services and products. The legal basis is a legitimate interest of the controller
(art. 6 para. 1 letter f GDPR) based on the need of assuring safety while using websites and providing comfortable use of them as well as possible providing offers of own services and products to the customer.
6. Wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na nas, w tym w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego. Podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO). 6. Fulfilment of legal obligation that is incumbent on us particularly based on regulation of tax law. The legal basis is the need of fulfilment of legal  obligation that is incumbent on the controller (art. 6 para. 1 letter c GDPR).
7. Ustalenie, zabezpieczenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń zarówno po naszej stronie, jak i Pana/Pani. Podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na możliwości ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. 7.  Determining, securing and pursuing possible legal claims both on our side and yours. The legal basis is the legitimate interest of the controller (art. 6 para. 1 letter f GDPR) based on possible determining and pursuing legal claims or defending against legal claims. 
Odbiorcy danych:
Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać współpracującym z nami podmiotom zewnętrznym, realizującym dla nas usługi, z którymi zawrzemy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmioty te to dostawcy usług informatycznych, operatorzy pocztowi i kurierzy, podmioty świadczące usługi prawne czy audytowe. Poza wymienionymi podmiotami Państwa dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa krajowego lub unijnego. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw niebędących członkami Unii Europejskiej. Administrator dokłada należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazywanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
Recipients of the data:
Your personal data can be shared with our external persons cooperating with us, providing services to us, and with whom we may conclude a contract on entrusting the processing of personal data.
These persons are our IT service providers, post office workers and deliverymen and persons providing legal or audit services. In addition to the persons mentioned, your data can only be shared with authorised persons under the rules of national law or EU law. Your personal data must not be shared with countries that are not member of the European Union. The controller is very careful in order to secure your personal data, particularly to save it against unauthorised people.
Okres przechowywania danych osobowych:
Będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji określonych powyżej celów. Jeżeli:

1. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w związku z wykonaniem umowy zawartej z Panem/Panią lub podmiotem, który Pan/Pani reprezentuje, będziemy je przechowywać przez okres wykonywania umowy oraz - w zakresie w jakim jest to niezbędne – przez okres 5 lat licząc od dnia 1 stycznia następującego po dacie ostatniego zdarzenia związanego z realizacją umowy. 

Administrator danych może jednak zachować ograniczoną część danych w celu wykazania zgodności z przepisami. Szczególne znaczenie mają tu ustawowe obowiązki w zakresie przechowywania danych, określone w przepisach prawa cywilnego i podatkowego.
Data retention of personal data:
We are obliged to retain your personal data during the essential period to achieve the purposes mentioned above. If:

1. Your personal data are processed in connection with a contract conclude with you or the person who represents you, we will retain it for duration of the contract and – when it is necessary – for a period of 5 years, starting from 1st of January following the date of the last event related to implement of the contract. 

However, the controller of data can retain limited part of data in order to show the compliance with regulations. The statutory obligations in the frame of data retention specified in the rules of civil and tax law are significantly important here. 
2. kontaktował się Pan/Pani z nami, Pana/Pani dane będą przetwarzane przez okres 3 lat od zakończenia kontaktu. 2. You contact with us, your data will be processed for a period of 3 years from the end of contract. 
3. przetwarzamy dane osobowe na podstawie Pana/Pani zgody, dane te będą przechowywane do czasu jej wycofania.
Jeżeli Pana/Pani dane osobowe nie będą już niezbędne do celów, dla których były przetwarzane, będziemy je przetwarzać w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami zarówno po Naszej stronie, jak i Pana/Pani, jedynie przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa.
3. We process personal data on based of your approval, this data will be retained until it is withdrawn.
If your personal data is not essential any more to purposes for which it is processed, we will process it in order to determine, pursue or defend against possible legal claims both on your and our side only for period of limitations of legal claims specified in legal regulations.
Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Poza przypadkami, w których podanie danych osobowych stanowi wymóg prawny, podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić nam realizację celów określonych powyżej.
Consequences of not providing the personal data:
Apart from cases where providing the personal data is obligatory, providing it is completely voluntary, however, not providing it may inhibit or prevent realization of purposes mentioned above.
Prawa osoby, której dane dotyczą:
Gwarantujemy realizację uprawnień, przysługujących Panu/Pani na podstawie postanowień RODO.
Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez Nas Pana/Pani danych osobowych do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Rights of the data subject:
We guarantee the respect of your rights based on regulations of GDPR.
You have the right to access your data and to correct it, delete it, limit the processing, transfer the data, withdraw the approval at any time, but the withdraw does not have an impact on lawfulness of the processing which were made before the withdrawal. You have the right to make an complaint referring to our processing of your personal data to the supervisory organ, i.e. Personal Data Protection Office, address:  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:
W odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych przekazanych nam nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani nie stosujemy profilowania.
Information about an automated decision making:
In relation to your personal data given to us, we neither use the automated decision making nor profiling.