Niniejsza witryna przeznaczona jest do osobistego lub zawodowego użytku osób, które zgodnie z prawem mogą spożywać napoje alkoholowe.

mam 18 lat
nie mam 18 lat

Ta strona wykorzystuje pliki cookies m. in. w celach dostosowania do potrzeb użytkowników, poprawy bezpieczeństwa, statystycznych i reklamowych. Możesz zmienić ustawienia obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Korzystając z naszych stron bez zmiany tych ustawień wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies

Dowiedz się więcej na temat polityki cookies »

Aktywne i zdrowe kadry Henkell Freixenet Polska Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Aktywne i zdrowe kadry Henkell Freixenet Polska Sp. z o.o.

Beneficjent: Henkell Freixenet Polska Sp. z o.o.

Okres realizacji projektu: 1.01.2020 – 30.06.2021 r.

Całkowita wartość projektu: 900 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 855 000,00 zł                   

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.6 Zdrowy i aktywny region, Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców.

Cel projektu: Wydłużenie aktywności zawodowej 180 pracowników Henkell Freixenet Polska Sp. z o.o., w tym 25 osób powyżej 50 roku życia, poprzez promocję zdrowia oraz opracowanie i wdrożenie programu poprawy zdrowia do 30.06.2021.

Uczestnicy projektu: pracownicy firmy Henkell Freixenet Polska Sp. z o.o. zatrudnieni na podstawie umów o pracę, zamieszkujące lub pracujące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, narażeni na wystąpienie czynników negatywnie wpływających na stan zdrowia w miejscu pracy. Wśród pracowników, do których zostanie skierowany projekt należy wymienić: pracowników kadry zarządzającej, pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych, w tym specjalistów i referentów oraz pracowników zatrudnionych za stanowiskach produkcyjnych i magazynowych. Ponadto pracownicy, do których zostanie skierowany projekt reprezentują działy: handlu i logistyki, produkcji i inwestycji, finansów i controllingu, marketingu i eksportu.

Oferowane formy wsparcia:

MODUŁ PROZDROWOTNY

W ramach modułu zaplanowano realizację:

  1. Zajęć sportowych,
  2. Indywidualne konsultacje z fizjoterapeutą wraz z pakietem masaży,
  3. Indywidualne konsultacje z dietetykiem,
  4. Zakup urządzenia poprawiającego ergonomię w miejscu pracy.

MODUŁ KONSULTACYJNO-SZKOLENIOWY

W ramach modułu zaplanowano realizację:

  1. Indywidualne konsultacje z psychologiem,
  2. Szkolenia z zagadnień dotyczących radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym,
  3. Wykonanie instruktaży dla pracowników oraz specjalnych plansz z komunikatami.

 

Główne efekty wyrażone wskaźnikami produktu i rezultatu: 

Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie -180 os., 

Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie -180 os. 

Zakłada się, iż wszyscy pracownicy w wyniku udziału w projekcie poprawią ogólny stan zdrowia, nabędą wiedzę odnośnie korzyści wynikających z prawidłowego odżywiania i zdrowego stylu życia, zwiększą aktywność fizyczną.